NL FR EN

Privacyverklaring


Op 25 mei 2018 ging de nieuwe Europese regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens van kracht.
Zij kreeg de benaming ‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’ mee, in het Nederlands Algemene
verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’. Deze nieuwe wetgeving streeft naar meer transparantie en
veiligheid bij het verwerken van persoonsgegevens. Om een optimale en duurzame medisch zorgverlening te
kunnen garanderen, worden in deze groepspraktijk verschillende persoonsgegevens van de patiënten bewaard.
In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij bewaren en op welke manier wij deze
beveiligen.


Voor het bijhouden en bewerken van uw medisch dossier maken wij gebruik van het medisch
softwareprogramma Careconnect van de firma Corilus. Het medisch dossier bestaat uit de persoonlijke
gegevens, een schriftelijke neerslag van de verschillende consultaties, verslagen van technische onderzoeken,
de medische voorgeschiedenis, het geneesmiddelengebruik, de gevolgde behandelingen en de verslagen van
specialisten en andere zorgverleners. Om de gegevens up-to-date te houden kunnen wij medische gegevens
opvragen bij andere behandelende zorgverleners. Elektronische medische dossiers wordt opgeslagen op een
server in de praktijk en zijn uitsluitend door de artsen van de groepspraktijk en de medische secretaresse te
raadplegen aan de hand van een persoonlijke login en toegangscode. Sommige documenten met
persoonsgegevens van patiënten worden gescand en bewaard op een online Dropbox die tevens beveiligd is
met een wachtwoord. Sommige patiëntengegevens worden niet elektronisch bewaard maar onder de vorm
van een papieren medisch dossier (bijvoorbeeld uitgebreide dossiers van vorige huisartsen). Deze worden
bewaard in het secretariaat. Om wettelijke redenen bewaren wij alle medische dossiers gedurende dertig jaar
na het laatste contact met de patiënt veilig en met inachtneming van het beroepsgeheim.


Medische beeldvorming en verslagen van beeldvorming zijn te raadplegen via de website PACSonWEB. Deze
gegevens worden bewaard op verschillende computers en servers in een netwerk. De huisartsen van de
groepspraktijk kunnen de beelden en de bijhorende verslagen raadplegen van onderzoeken die zij zelf hebben
aangevraagd en van onderzoeken aangevraagd door een specialist bij een patiënt die verbonden is aan de
groepspraktijk. De artsen en de medisch secretaresse hebben toegang tot de beelden en het verslag van de
beeldvorming aan de hand van een persoonlijke login en toegangscode of door zich in te loggen met de
elektronische identiteitskaart. Indien u als patiënt een radiologisch onderzoek ondergaan hebt, kunt u op deze
website de beelden raadplegen aan de hand van uw geboortedatum en een persoonlijke toegangscode, maar u
kunt niet zelf het verslag van dit onderzoek raadplegen.


Voor laboratoriumonderzoek werkt de praktijk doorgaans samen met medisch laboratorium Labo Medina.
Voor bijzondere analyses wordt samengewerkt met andere medische laboratoria. Resultaten van
laboratoriumonderzoek zijn door de artsen en de secretaresse te raadplegen via de website van het medisch
laboratorium aan de hand van een persoonlijke login en toegangscode. De gegevens worden opgeslagen op
een server van dit bedrijf.


Voor het plannen van consultaties wordt in de praktijk gebruikt gemaakt van een elektronische agenda.
Hiervoor gebruiken wij de online agenda van een externe partner: Introlution. De gegevens worden opgeslagen
op een server van dit bedrijf. De artsen van onze praktijk en de secretaresse hebben aan de hand van een
persoonlijke login en toegangscode toegang tot de eigen agenda en die van de andere artsen van de
groepspraktijk. U kunt bij voorkeur zelf een afspraak maken online, en eventueel telefonisch via onze
secretaresse.


Sommige prestaties worden rechtstreeks gefactureerd aan de verschillende mutualiteiten door het toepassen
van de derdebetalersregeling. Hiervoor maken wij gebruik van het programma Easytar van het bedrijf LTD3.
Ook dit programma is beveiligd met een persoonlijke login en wachtwoord waardoor enkel de artsen en de
secretaresse toegang hebben tot de persoonsgegevens binnen dit programma. De gegevens worden bewaard
op een server in de praktijk en worden maandelijks verzonden naar LTD3 die vervolgens de facturatie naar de
verschillende mutualiteiten verder afhandelt. De artsen zijn wettelijk verplicht een afschrift van de facturaties
gedurende 7 jaar te bewaren.


U kunt de praktijk per e-mail contacteren via het e-mailadres . Deze e-mails kunnen ook
gelezen worden door de secretaresse van de groepspraktijk. Wij raden patiënten af om gevoelige informatie te
delen via e-mail. Het e-mailadres dient voornamelijk voor andere communicatie dan die met patiënten. E-mails
worden voor onbepaalde duur bewaard.


Soms zullen wij bepaalde medische gegevens delen met uw mutualiteit of de FOD gezondheidszorg indien dit
noodzakelijk is voor een terugbetaling of om een financiële vergoeding aan te vragen.
U heeft als patiënt steeds recht op inzage in al uw persoonsgegevens zoals uw medisch dossier. U kunt als
patiënt altijd uw persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer,…) wijzigen. U kunt niet zomaar gegevens uit
uw medisch dossier laten aanpassen of laten verwijderen. Indien u dat wenst kunt u bepalen welke artsen
inzage hebben in de schriftelijke neerslag van de consultaties in uw medisch dossier. Patiënten kunnen hun
medisch dossier laten overdragen aan een andere huisarts.


Medische gegevens zullen enkel uitgewisseld worden buiten de Europese Unie mits schriftelijke toestemming
van de patiënt of indien dit nodig is om de vitale belangen te beschermen van de patiënt.
Indien u als patiënt meent dat uw persoonlijke gegevens foutief worden verwerkt, is het mogelijk een klacht in
te dienen bij de Privacycommissie.
Voor verdere vragen kunt u steeds terecht bij een van  de artsen van de groepspraktijk.
Dr. Lieven Raes
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens